Servicii

Domeniile
de competență


O parte din situațiile în care te pot ajuta.

Dreptul familiei

Desfacerea căsătoriei; exercitarea autorității părintești; instituirea/modificarea programului de vizitare minor; mărire/micșorare/instituire pensie de întreținere; stabilire/tăgadă paternitate; stabilirea locuinței minorului; decăderea din exercițiul drepturilor părintești/redarea exercițiului drepturilor părintești; înapoierea copilului minor de la persoane care îl dețin fără drept; tutelă, curatelă; rectificarea actelor de stare civilă, de înregistrare ulterioară a nașterii; punerea sub interdicție sau ridicarea interdicției asupra persoanei; declararea dispariției, declararea morții; partaj bunuri soți etc.


Dreptul civil

Redactarea, modificarea, negocierea și efectuarea procedurilor pentru încetarea contractelor civile; consultață și asistență juridică a clienților la încheierea contractelor ori a tranzacțiilor; acțiuni în răspundere civilă contractuală și delictuală; acțiuni privitoare la drepturile reale (dreptul de proprietate; dreptul de uz; dreptul de uzufruct; dreptul de servitute; dreptul de superficie; dreptul de administrare; dreptul de concesiune; dreptul de folosință; alte drepturi reale recunoscute de lege; drepturile reale de garanțiilor – gaj, ipotecă, drept de retenție); întabulări, înscrieri provizorii și notări de drepturi în cartea funciară; partaj bunuri; succesiuni (stabilirea moștenitorilor și a cotelor de moștenire, stabilirea activului și pasivului succesoral, asistarea moștenitorilor în procedura partajului succesoral, derulată în fața notarului public, efectuarea procedurilor pentru autentificarea testamentelor, efectuarea procedurilor pentru valorificarea testamentelor, validarea sau executarea dispozițiilor testamentare, partaj succesoral sau cereri ale creditorilor defunctului împotriva moștenitorilor, anularea certificatului de moștenitor); recuperări creanțe; protejarea drepturilor omului (dreptul la viață, dreptul la libertate și siguranță, dreptul la un proces echitabil, dreptul la respectarea vieții private și de familie, libertatea de gândire, de conștiință și de religie, libertatea de exprimare, interzicerea discriminării, dreptul de proprietate, libertatea de circulație, dreptul la despăgubiri în caz de eroare judiciară).


Dreptul asigurărilor

Acțiuni în obținerea daunelor morale de către persoane vătămate în urma accidentelor rutiere; acțiuni în obținerea de daune morale de către rudele persoanelor decedate în urma accidentelor rutiere; recuperarea cheltuielilor privind spitalizarea/tratament medical/servicii de recuperare medicală a persoanelor vătămate în urma accidentelor rutiere; recuperarea cheltuielilor de înmormântare de către rudele persoanelor decedate în urma accidentelor rutiere; acțiuni în obținerea de redevențe lunare de către copiii/persoane aflate în întreținerea victimelor decedate în urma accidentelor rutiere; asistență și consultanță juridică a clienților în procedurile de soluționare pe cale amiabilă a acestui gen de diferende în fața societăților de asigurare, dar și în fața organelor de cercetare penală; acțiuni în obținerea contravalorii autoturismelor avariate în accidente rutiere etc.


Dreptul penal

Acțiuni în obținerea daunelor morale de către persoane vătămate în urma accidentelor rutiere; acțiuni în obținerea de daune morale de către rudele persoanelor decedate în urma accidentelor rutiere; recuperarea cheltuielilor privind spitalizarea/tratament medical/servicii de recuperare medicală a persoanelor vătămate în urma accidentelor rutiere; recuperarea cheltuielilor de înmormântare de către rudele persoanelor decedate în urma accidentelor rutiere; acțiuni în obținerea de redevențe lunare de către copiii/persoane aflate în întreținerea victimelor decedate în urma accidentelor rutiere; asistență și consultanță juridică a clienților în procedurile de soluționare pe cale amiabilă a acestui gen de diferende în fața societăților de asigurare, dar și în fața organelor de cercetare penală; acțiuni în obținerea contravalorii autoturismelor avariate în accidente rutiere etc.


Dreptul muncii

Naștere, modificare și încetare a raporturilor de muncă, concedieri, încălcarea contractului de muncă și/sau a legislației muncii, accidente de muncă etc.


Dreptul administrativ

Emitere sau anulare oricăror acte administrative adoptate de autorități; plângere administrativă / contestație la organele emitente; suspendare act administrativ; alte probleme de contencios administrativ, întemeiate pe Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; probleme de asigurări sociale; probleme privitoare la liberul acces la informațiile publice, întemeiate pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; probleme privitoare la protecția consumatorilor, la concurență, la protecția datelor cu caracter personal, prelucrarea și libera circulație a acestor date; probleme de răspundere contravențională angajată în urma deciziilor sau proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravențiilor, emise de Consiliului Concurenței, Consiliul Național al Audiovizualului (C.N.A.), Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.) şi direcțiile din subordine, de Comisia Națională de Autostrăzi şi Drumuri Naționale din România (C.N.A.D.N.R.), de Poliția Rutieră, precum şi de alte autorități ale administrației publice sau instituții publice etc


Dreptul imigranților/refugiaților

Plângeri împotriva hotărârilor Inspectoratului General pentru Imigrări; cereri de acordare azi sau protecție subsidiară, asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată, inclusiv căi de atac etc.